1. Ποιές είναι οι επιτρεπόμενες εκπομπές ρύπων;

Τον Νοέμβριο του 2011 μεταβλήθηκαν οι επιτρεπόμενες εκπομπές ρύπων. Οι αλλαγές προκύπτουν από το ΦΕΚ ΄Β 2654/09-11-2011.
 
Για περισσότερες πληροφορίες.....

Σημαντικότερες αλλαγές:  Σελ. 4-7
1. Όρια εκπομπών ρύπων. Προσθήκη υποχρέωσης μέτρησης μονοξειδίου του άνθρακα και μονοξειδίου του αζώτου (CO & NOx) ανηγμένα σε Ο2 αναφοράς 3% (ή 10% για την βιομάζα)

2. Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικού αναλυτή καυσαερίων . Κατάργηση χημικών.

3. Υποχρεωτικός ετήσιος έλεγχος των ηλεκτρονικών αναλυτών καυσαερίων από την επίσημη αντιπροσωπεία.

4. Αίρονται οι περιορισμοί σχετικά με την χρήση καυσίμων στερεής βιομάζας στις κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης σε όλη την επικράτεια.

 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ
ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
     
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή απωλειών θερμότητας λόγω θερμού καυσαερίου, σε % 15 % 15 %
     
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας κατ’ όγκο του καυσαερίου σε μονοξείδιο του άνθρακα (CO) ανηγμένη σε οξυγόνο αναφοράς 3%, σε ppm.  
90 ppm
 
 
90 ppm
 
     
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας κατ’ όγκο του καυσαερίου σε οξείδια του αζώτου (NOx) ανηγμένη σε οξυγόνο αναφοράς 3%, σε ppm.  
150 ppm
 
150 ppm για Υγραέριο
125 ppm για Φυσικό Αέριο
     
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του Δείκτη αιθάλης, κατά Bacharach. 1
 
1 για Υγραέριο
0 για Φυσικό Αέριο
     
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας του καυσαερίου σε οξυγόνο (O2), σε %
(Ισχύει μόνο για πιεστικούς καυστήρες)
 
7%
 
7%